فایل کده دانشگاهی به فایلکده دانشگاهی خوش آمدید دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی http://collegefiles.mihanblog.com 2018-06-21T12:17:47+01:00 text/html 2018-06-21T07:46:00+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی http://collegefiles.mihanblog.com/post/815 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">انتشارات پیام نور</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">190 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/41277/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C" target="_blank" title="">ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی</a></h2></div> text/html 2018-06-21T07:45:26+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب تحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی http://collegefiles.mihanblog.com/post/814 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">دانشجویان مجازی دانشگاه شهید بهشتی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">106 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب مرور سریع و جمع بندی امتحانات ترم</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/41164/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C" target="" title="">تحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی</a></h2></div> text/html 2018-06-21T07:44:48+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان http://collegefiles.mihanblog.com/post/813 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">منتخبی از مقالات ترجمه شده کتاب اقلیتهای مسلمان در جهان (کرمانی)</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 163 صفحه pdf</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/41165/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86" target="" title="">جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان</a></h2></div> text/html 2018-06-21T07:43:44+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت حسابداری صنعتی 3 http://collegefiles.mihanblog.com/post/812 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت حسابداری صنعتی 3</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تالیف دکتر محمود عربی - نسرین فریور</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تعداد 180 اسلاید</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و ارائه دانشجویان و مرور سریع (جمعبندی ایام امتحانات)</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل اول بودجه جامع</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل دوم بودجه قابل انعطاف و تجزیه و تحلیل گرایشات هزینه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل سوم برنامه ریزی هزینه های سرمایه ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل چهارم تجزیه و تحلیل سود ناویژه و انحراف فروش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل پنجم هزینه های مرتبط با تصمیم گیری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ششم حسابداری مسئولیتی</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/41276/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-3" target="_blank" title="">پاورپوینت حسابداری صنعتی 3</a></h2></div> text/html 2018-06-21T07:43:14+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع http://collegefiles.mihanblog.com/post/811 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">به تعداد 24 صفحه قابل ویرایش ورد</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مقدمه</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">برخی از خصوصیات ویژه‌ی كاتالیزگرها</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اثر كاتالیزگرها در واكنشهای تعادلی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نقش كاتالیزگری</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">كاتالیزگر و انرژی فعالسازی</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مسمومیت كاتالیزگرها</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">برخی از كاربردهای صنعتی كاتالیزگرها</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آب به عنوان كاتالیزگر</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نفت خام و كاتالیزگرها</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شكستن كاتالیزگری فراورده‌های سنگین نفت خام</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">بازسازی كاتالیزگری</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ساخت كاتالیست جهت هیدروژناسیون انتخابی فنل به سیكلو هگزانون در فاز گازی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ساخت و ارزیابی كاتالیست‌های سه جانبه پالادیوم به منظور كنترل آلودگی ناشی از گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل‌ها</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">كارهای پژوهشی كه در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">كوپلیمرهای پیوندی با استفاده از پلیمرها در پزشكی جهت انعقاد خون</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">دلایل آلودگی كاتالیست نیكل در هیدروژناسیون روغنهای نباتی</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">از جمله ناخالصیهای موجود در روغن قبل از هیدروژناسیون</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">كربن‌زدایی به روش استخراج توسط حلال و گازیفیكاسیون</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ساخت نوهی كاتالیزگر نفتی با استفاده از فن‌آوری نانو</span></span></p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/407377/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع</a></h3></div> text/html 2018-06-21T07:42:03+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته http://collegefiles.mihanblog.com/post/810 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش به انضمام 11 صفحه چک لیست ورد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">چكیده</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">مقدمه</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">ظهور اندیشه‌های پسانوگرایانه</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">پست مدرنیسم اصولی و پست مدرنیسم بازسازی‌گرا</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">پست مدرنیسم اصولی و پست مدرنیسم بازسازی‌گرا</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">دگرگونیهای به وقوع پیوسته در پارا‌دایم‌های رشته‌های علمی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">مدیریت فرانوگرا</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">سازمانهای نوگرا در مقابل فرانوگرا</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">تفاوتهای سازمانهای مدرن و پست‌مدرن در متغیرهای سازمانی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">محورهای مطالعه رهبری فرانوین</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;"></span></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/407420/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86---%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته</a></h3> text/html 2018-06-21T07:41:06+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه دست نویس طول ترم درس روش تحقیق در عملیات http://collegefiles.mihanblog.com/post/809 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline; text-align: justify;">جزوه دست نویس طول ترم درس روش تحقیق در عملیات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline; text-align: justify;">36 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline; text-align: justify;">بر اساس کتاب محمدرضا مهرگان</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline; text-align: justify;">ویژه دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline;"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-76356-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA.aspx" target="_blank" title="" style=""><font size="5">جزوه دست نویس طول ترم درس روش تحقیق در عملیات</font></a></p> text/html 2018-06-21T07:40:12+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی http://collegefiles.mihanblog.com/post/808 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline; text-align: justify;">جزوه درس&nbsp;کاربرد رایانه در تربیت بدنی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline; text-align: justify;">شامل 34 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline; text-align: justify;">مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: IRANSans1; vertical-align: baseline;"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-76361-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C.aspx" target="_blank" title="" style=""><font size="4">جزوه درس&nbsp;کاربرد رایانه در تربیت بدنی</font></a></p> text/html 2018-06-12T08:06:35+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب ترجمه متن زبان تخصصی با عنوان FINANCIAL ACCOUNTING & ACCOUNTING THEORY http://collegefiles.mihanblog.com/post/807 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">ترجمه متن زبان تخصصی با عنوان FINANCIAL ACCOUNTING &amp; ACCOUNTING THEORY</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">درس اول:&nbsp;</span></strong><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تئوری های حسابداری (صص 3-1)</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">درس دوم: مفهوم سود (صص 6-4)</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">درس سوم: شناسایی درآمد (صص 9-7)</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">درس چهارم (بخش اول): چارچوب مفهومی (صص 15-10)&nbsp;</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">درس چهارم (بخش دوم): قابلیت اتکاء (صص 15-13)&nbsp;</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">درس پنجم: زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) صص(17-16)&nbsp;</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="rtl" lang="FA" style="box-sizing: border-box;"></span></strong></p><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-76316-FINANCIAL-ACCOUNTING.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: red; font-size: 13px;">ترجمه متن زبان تخصصی با عنوان FINANCIAL ACCOUNTING &amp; ACCOUNTING THEORY</a></h1> text/html 2018-06-12T08:05:42+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران http://collegefiles.mihanblog.com/post/806 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">پاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">دانشگاه آزاد اسلامی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">11 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-76315-chalesh-m-dolati.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: blue; font-size: 13px; text-decoration-line: none;">پاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران</a></h1> text/html 2018-06-12T08:04:16+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی ) http://collegefiles.mihanblog.com/post/805 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">به تعداد 108 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب استفاده در طول ترم و مرور سریع قبل از امتحان پایان ترم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">نظریه های مدیریت دولتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">الگوی سنتی اداره امور عمومی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مدیریت دولتی نوین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">خدمات دولتی نوین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">حکمرانی خوب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">دولت هوشمند</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">سبک مدیریت آلمانی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مقایسه سبک مدیریت آمریکا و ژاپن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">دولت توسعه گرا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مدیریت در گوگل</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">و …</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">پیوست ها</p></div><div><br></div><div><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-76306-nezam-tatbiqi.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: red; font-size: 13px;">جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی )</a></h1></div> text/html 2018-06-12T08:03:05+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب خلاصه کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی‌ سیاست خارجی ج.ا.ا نوشته پروفسور رمضانی http://collegefiles.mihanblog.com/post/804 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">خلاصه کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">نوشته پروفسور رمضانی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">به تعداد 27 صفحه pdf مربوط به درس سیاست خارجی</p><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-76217-siyasat-khareji.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: red; font-size: 13px;">خلاصه کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی‌ سیاست خارجی ج.ا.ا نوشته پروفسور رمضانی</a></h1> text/html 2018-06-12T08:02:50+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب خلاصه درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد http://collegefiles.mihanblog.com/post/803 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">خلاصه درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">بخش اول : Advanced Protection of Power System به تعداد 39 صفحه pdf</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">بخش دوم : Advanced Distance protection به تعداد 32 صفحه pdf</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">بخش سوم : Transmission Line protection به تعداد 17 صفحه pdf</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">بخش چهارم : Load Shedding به تعداد 33 صفحه pdf</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">بخش پنجم : Auto_Reclosing به تعداد 15 صفحه pdf</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;</p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/40833/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(221, 130, 69); text-decoration-line: none;">خلاصه درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد</a></h2> text/html 2018-06-12T08:02:21+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت ارتباط بین پزشک و بیمار http://collegefiles.mihanblog.com/post/802 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">پاورپوینت ارتباط بین پزشک و بیمار</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">مناسب اساتید و ارائه دانشجویانخ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">شامل مباحث :</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">حساسیت شغلی پزشکی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">توانایی خداگونه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">اصول اخلاق روابط پزشک و بیمار</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">صلاحیت علمی و عملی پزشک</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">مهارتهای یک پزشک</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">ارتباط با همکاران حرفه ای</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">اعتقادات بیمار</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">روابط مالی پزشک و بیمار</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;</p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/40835/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(221, 130, 69); text-decoration-line: none;">پاورپوینت ارتباط بین پزشک و بیمار</a></h2> text/html 2018-06-12T08:01:59+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر درس روان شناسی تربیتی http://collegefiles.mihanblog.com/post/801 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">نظریه رشد شناختی ویگوتسکی</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">و نظریه رشد شناختی برونر</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">درس روان شناسی تربیتی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">مجموعه روانشناسی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px;">مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;</p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/40834/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(221, 130, 69); text-decoration-line: none;">نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر درس روان شناسی تربیتی</a></h2>