فایل کده دانشگاهی به فایلکده دانشگاهی خوش آمدید دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی http://collegefiles.mihanblog.com 2018-09-24T06:50:40+01:00 text/html 2018-09-17T06:46:55+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل http://collegefiles.mihanblog.com/post/842 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 34 صفحه pdf - فصل 1&nbsp;تا 6</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب اساتید و دانشجویان مدیریت و حسابداری</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">کلیات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">ارزش زمانی پول</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">قیمت اوراق بهادار</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مخاطره و بازدید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">هزینه سرمایه</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">بودجه بندی سرمایه ای</p></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-77198-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-1--%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1--%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84.aspx" target="" title="">جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل</a></h1></div> text/html 2018-09-17T06:45:25+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب خلاصه ی جزوه ی درسی برنامه نویسی به زبان پایتون http://collegefiles.mihanblog.com/post/841 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">خلاصه ی جزوه ی درسی برنامه نویسی به زبان پایتون</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 10 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب مرور و جمع بندی سریع ایام امتحانات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">چرا برنامه نویسی به زبان پایتون ؟</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">ویرایشگر یا ویراستار</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مفسر - تبدیل کننده ی برنامه به زبان ماشین</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تعریف متغیر</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تعریف توابع</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تعریف الگوریتم</p></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-77312-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86.aspx" target="" title="">خلاصه ی جزوه ی درسی برنامه نویسی به زبان پایتون</a></h1></div> text/html 2018-09-17T06:45:03+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت کتاب روشهای آماری http://collegefiles.mihanblog.com/post/840 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت کتاب روشهای آماری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 345 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل اول نتایج اساسی در مورد آمار و احتمال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل دوم استنباط درباره پارامتر یک جامعه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل سوم استنباط درباره پارامتر دو جامعه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل چهارم آزمون فرض</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل پنجم ضریب همبستگی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل ششم آنالیز واریانس</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/456502/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پاورپوینت کتاب روشهای آماری</a></h3></div> text/html 2018-09-17T06:44:21+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه درسی مبانی علوم ریاضی http://collegefiles.mihanblog.com/post/839 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه درسی مبانی علوم ریاضی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 196 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل اول منطق و مجموعه ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل دوم رابطه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل سوم تابع و مفاهیم آن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل چهارم اعداد اصلی و اصول هم وزنی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/452555/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه درسی مبانی علوم ریاضی</a></h3></div> text/html 2018-09-17T06:40:26+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور http://collegefiles.mihanblog.com/post/838 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">23 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">الگوی جاذبه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قانون مزیت نسبی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">دیدگاه مکتب سوداگرایان نسبت به تجارت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">نظریه مطلق آدام اسمیت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">نظریه مزیت نسبی ریکاردو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">نظریه هزینه فرصت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">منحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آن</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">منافع حاصل از تجارت بر اساس هزینه فرصت ثابت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تعریف رابطه مبادله</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">نظریه معمول تجارت بین الملل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">دلایل وجود هزینه های فرصت فزاینده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تعادل قبل و بعد از تجارت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">منافع ناشی از مبادله و تخصص</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">عرضه و تقاضا ، منحنی های پیشنهاد و رابطه مبادله</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تعادل عمومی یا کلی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">موجودی عوامل تولید و قضیه هکشور - اهلین</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">وفور نسبی عوامل تولید و شکل منحنی امکانات تولید</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تفسیر نمودار نظریه هکشور - اهلین</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قضیه برابری قیمت عوامل تولید</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">معمای لئون تیف</span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42591/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1" target="" title="">جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور</a></h2></div> text/html 2018-09-17T06:39:32+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش http://collegefiles.mihanblog.com/post/837 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب ارائه و کنفرانس دانشجو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">انواع معرفت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">•معرفت الهامی یا وحیانی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">•معرفت شهودی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">•معرفت عقلانی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">•معرفت تجربی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">•معرفت اجتهادی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">•معرفت شناسی معنی گرا و تربیت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">•معرفت شناسی واقعگرا و تربیت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">•معرفت شناسی عملگرا و تربیت</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/42549/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4" target="" title="">پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش</a></h2></div> text/html 2018-09-02T03:54:36+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده http://collegefiles.mihanblog.com/post/836 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 51 اسلاید قابل ویرایش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم ...</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42389/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="" title="">پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده</a></h2></div> text/html 2018-09-02T03:53:45+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه معماری نرم افزار استاد به فر http://collegefiles.mihanblog.com/post/835 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه معماری نرم افزار استاد به فر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">دست نویس دانشجو با کیفیت بالا</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شامل 7 جلسه کامل در 63 صفحه&nbsp;</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42281/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1" target="" title="">جزوه معماری نرم افزار استاد به فر</a></h2></div> text/html 2018-09-02T03:53:06+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی http://collegefiles.mihanblog.com/post/834 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 71 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شامل مباحث :</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ژنتیک مولکولی چیست</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ترکیبات مولکول در ژنتیک مولکولی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">در اکسی ریبوز نو کلئیک اسید DNA</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">بازهای نیتروژنی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ساختار DNA</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">خصوصیات تکثیر DNA</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مدل و مکانیزم تکثیر DNA</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ریبونو کلوئیک اسید RNA</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سنتز پروتئین</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سه نوع اصلی RNA</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آغاز و پایان نسخه برداری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پرو